Konya22 °C
221 52 52

BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

Bağımsız Denetim Kuruluşunun veya Bağımsız Denetçinin Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

Bağımsız denetime tabi bir anonim veya limited şirket olmak.

Aşağıda bağımsız denetim kuruluşunun veya denetçinin tesciline ilişkin olarak istenilen belgeler, bağımsız denetime tabi olan şirketler içindir. TTK. nun 397 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler, 23 Ocak 2013  tarih ve  28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”la bağımsız denetime tabi şirketlerin kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre bağımsız denetime tabi olmayan (TTK. nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamı dışında kalan) anonim şirketler, denetlenmelerine ilişkin TTK. 397/5’ te anılan yönetmelik çıkarılıncaya kadar, bağımsız denetçi seçip tescil ettiremeyecektir:

 

1-Dilekçe (Bağımsız denetime tabi şirket yetkilisi tarafından imzalı)

 

2-Denetim Kuruluşu veya Denetçinin Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı 2 adet)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetim kuruluşu veya denetçi kural olarak şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin şirket genel kurulunca veya kuruluşta şirket sözleşmesi ile seçilmiş olması gerekir. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Aksi taktirde denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir. Ancak, kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

 

3-Diğer Genel Kurul Evrakı

Hazır bulunanlar listesi, varsa bakanlık temsilcisi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, genel kurulu çağrıya ilişkin gazete ve benzeri diğer belgeler.

 

4-Denetim Sözleşmesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği)

Bağımsız denetime tabi şirketle bağımsız denetim kuruluşu veya denetçi arasında yazılı olarak düzenlenen denetim sözleşmesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti Müdürlüğe verilir.

 

5-Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi Beyanı (Denetim kuruluşu/denetçi tarafından imzalı)

a)Seçilen denetim kuruluşu veya denetçinin bu görevi kabul ettiğine ilişkin yazılı beyanı

b)Türk Ticaret Kanunun 400 ncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetim kuruluşu veya denetçinin beyanı (TSY. m 108/4)

c)Denetçinin veya denetim kuruluşunun adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası veya sicil numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi de tescil edileceğinden denetçi beyanında ayrıca bu bilgilerin de yer alması gerekmektedir. (TSY Madde 108/6)

 

6-Yetki Belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde aranan şartların sağlanması halinde, denetim kuruluşlarına ve denetçilere faaliyet iznine ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu tarafından verilen “Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi” veya “Bağımsız Denetçi Belgesi”nin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti Müdürlüğe verilir.

 

7-Mahkeme Kararı (Aslı veya adli onaylı örneği)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Yine, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. Makemenin kararı kesindir. Denetçinin mahkeme tarafından atanması halinde karar Müdürlüğe verilir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim