Konya-14 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

ASKIYA ALMA REJİMİ

ASKIYA ALMA REJİMİ07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:47

ASKIYA ALMA REJİMİ

ASKIYA ALMA REJİMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 31.07.2017 tarih 12018 sayılı yazıda; sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye' de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 taihine kadar Ekonomi Bakanlığı' na intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıda, Sanayicilerimizin EK-1 ve EK-2'd e yer alan listeyi özellikle incelemesinin önemi vurgulanmakta ve bu listede, sanayicilerimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda EK-3' de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gereği bildirilmiştir.

Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2017 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin 2017 Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı bildirilerek, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı'na en geç 01.01.2018 tarihine kadar intikak ettirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olmasının gereğine işaret edilerek, başvurulara ilişkin formlara yazıda yer alan linkten ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Konu: Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ayrıca yazıda, Askıya Alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2017/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği hususuna da dikkat çekilmiştir.

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, “Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”  hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma şartı getirilmiştir.

 • 2014 model taşıtlar için 01/07/2017 tarihine kadar,
 • 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
 • 2012 model taşıtlar için 01/07/2018 tarihine kadar,
 • 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
 • 2005-2008 model taşıtlar için 01/07/2019 tarihine kadar,
 • 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar.

Yine aynı yazının devamında 2014 ve öncesi model araçların sisteme dahil edilebilmeleri amacıyla asgari teknik kriterlerin belirlendiği “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”nin  30.12.2016 tarihli ve 98853 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlandığı belirtilmektedir. Ayrıca bugüne kadar yapılan muhtelif çalışma ve duyurulara rağmen tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan ve Durum Tespit Belgesi almış olan 2014 model yılına sahip çok az aracın; Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen TSE’ye başvuruda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanmaktadır.

Bu itibarla, ülkemizde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinin etkilenmeden devamını temin etmek, hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla; 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 model yılına sahip tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların cezai müeyyide uygulanmamasına son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur’u gereğince aşağıda belirtilen şartlarda izin verilecektir.

 • İsim ve adresleri www.tse.org.tr  internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanlık tarafından yetki verilmiş olan muayene merkezleri ile TSE’den verilen Üretici Yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örneği ekte yer alan randevu kağıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu kağıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetini sürdürebilecek ve rafinerilerden dolum yapabilecektir.
 • Yukarıda belirtilen uygulama, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdı ile belgeleyen araçlar için geçerlidir. Randevu kağıdı almak için yapılacak başvurularda, aracın Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene Merkezine gidilecektir.
 • 1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu almayan, Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan, randevu kağıdı da almamış taşıtlara yapılacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezaları tatbik edilecektir.
 • Söz konusu uygulamadan faydalanmak için muayene randevusu alma süresi 1 Ekim 2017’de son bulacaktır. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alınan araçların faaliyetine ve rafinerilerden dolum yapmasına izin verilmeyecektir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edilecektir.
 • Yol kenarı denetimlerinde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunulduğu randevu kağıdı ile belgelenmiş olan 2014 model araçlar için, Yönetmelikte belirtilen Taşıt Uygunluk belgesiyle ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacaktır.
 • Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacaktır.
 • Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki yığılmalar, TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak süratiyle önlenecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar dışında tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde kullanılan ve Taşıt Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu olan 2014 model yılına sahip araçların, mevcut faaliyetlerine ve rafinerilerinden dolum yapmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek ve bu araçlar ile yapılacak taşımalara taraf olanlara ilgili Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Ek:http://www.kto.org.tr/d/file/form.pdf

TMDGK YÖNERGESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’’nin 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
Söz konusu yönetmeliğe Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat/ Yönergeleri başlığı altında ulaşılabilir.

TİCARET ve YATIRIM ÇERÇEVE ANLAŞMASI (TİFA) 10. DÖNEM TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen yazıda, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 10. Dönem Toplantısının 12 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Toplantı gündeminde ele alınmasında fayda görülen hususlar ve ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek isteyen üyelerimiz en geç 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar senem.yavas@tobb.org.tr e-posta adresine ulaşabilirler.

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim