Konya6 °C
221 52 52

AR-GE KANUNU & TEŞVİKLER

Yazı Boyutu :

Dünya Ticaret Örgütü'nün devlet teşviklerinin aşamalı olarak kaldırılması kararı ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerini bu kararın dışında tutması, uzun vadede işletmelere verilecek tek geçerli mali desteğin Ar-Ge desteği olacağını göstermektedir. Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen varolan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.
Yatırımlara verilen teşvik ve krediler zamanla azalırken araştırma geliştirme ve yenilikçilik (inovasyon) desteklerinden giderek daha fazla sayıda şirket yararlanmaktadır. Bu destekler farklı kurumlar tarafından sağlanmaktadır.

 

Kuruluş Adı

Maliye Bakanlığı

Destek Unsurları

 • Vergi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 • Sigorta Prim Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Teknogirişim Sermayesi

Kimler Yararlanabilir?
Kanun ve Yönetmeliğe göre Ar-Ge desteklerinden yararlanmak iki farklı şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki Ar-Ge merkezleri yoluyla desteklerden yararlanmaktır. Ancak yukarıdaki tanımdan da görüleceği gibi, herhangi bir işletme biriminin Ar-Ge merkezi sayılabilmesi için en az elli tam zamanlı Ar-Ge personelini istihdam etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda birçok KOBİ, bünyesinde bu miktarda personeli istihdam eden Ar-Ge merkezi kuramayabilir. Kanun Ar-Ge merkezlerine yönelik destekler yanında, kamu kurum ve kuruluşlarınca, kanunla kurulan vakıflarca veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinin ve yukarıda tanımlanan rekabet öncesi işbirliği projelerinin de desteklenmesini öngörmektedir. Bünyesinde Ar-Ge merkezi oluşturamayan KOBİ’ler bu yola giderek proje bazında Ar-Ge desteklerinden yararlanabilirler. Ancak bunun için projenin ulusal veya uluslararası bir fon tarafından desteklenmesi veya birden fazla KOBİ’nin bir araya gelerek rekabet öncesi işbirliği projesi hazırlaması gerekmektedir.

Bu Kapsamdaki Destek ve Teşvikler

 • Ar-Ge indirimi: Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı vergi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir. Ancak, yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir.
 • Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
 • Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 • Damga vergisi istisnası: Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir.
 • Proje esaslı Ar-Ge indiriminden yararlanacak olanlardan teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan "Ar-Ge ve Yenilik Projesi Değerlendirme Raporu" veya "Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Kararı" veyahut proje sözleşmesi istenir.
 • Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini ifade etmektedir. Bu sermaye desteği bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar olup hibe şeklinde verilir. Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler de yukarıda sıralanan diğer teşviklerden yararlanabilirler. Ancak bu teşviklerden yararlanabilmek için teknogirişim sermayesinden yararlanan işletmelerin desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresince onaylanmış bulunan proje sözleşmesi ve eki iş planını ibraz etmeleri gerekir. TUBİTAK da teknogirişim sermayesi veren kurumlardandır. TUBİTAK, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerini % 75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklemektedir.
 • AR-GE ve yenilik projeleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenmesi uygun bulunan işletmeler de, yukarıda sıralanan destek ve teşvik uygulamalarından, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince yararlanırlar. Bunun için işletmelerin projeleri ile beraber KOSGEB Teknoloji Merkezlerine başvurması gerekir. KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz.
   
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim