Konya12 °C
221 52 52

22.04.2014 TARİHLİ SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE

Yazı Boyutu :

Hazine Müsteşarlığından                                                                                       22.05.2014

 

 

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2014/8)

 

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” (Yönetmelik) 22.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile ilgili olarak açıklanmasında fayda görülen hususlar aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Uygunluk belgesinin alınması ve Levhaya kayıt ile ilgili hususlar

 

 1. Uygunluk belgesinin alınması ile Levha kaydına ilişkin başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş olan Odalara yapılmaya devam edecektir. Başvurularda Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin eklerinde belirtilen belgeler ile gerektiğinde TOBB tarafından istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır.
 2. Yapılan başvurulara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili Odalara verilecektir.
 3. Odalara yapılan tüm başvurularda kişilerin mezuniyet ve deneyim şartını taşıyıp taşımadığına ilişkin ilgili Oda tarafından tereddüt oluşması durumunda, mevcut bilgi ve belgelerin öncelikle ilgili Odalar tarafından incelenmesi ve sonuçlandırılması, Odalarca karar verilemeyen hallerde ise incelenmek üzere TOBB’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki hususlar TOBB tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.
 4. Odalara yapılan tüm başvurularda ilgililerin adli sicil belgesinde herhangi bir kaydın bulunması durumunda, konu hakkındaki bilgi ve belgelerin ilgili Oda tarafından TOBB’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki hususlar TOBB tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.
 5. Odalara yapılan tüm başvurular, ilgili Oda ve TOBB tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde tereddüt edilen tüm hususlar karara bağlandıktan sonra Müsteşarlığımıza iletilecektir. Tereddütlerin TOBB tarafından da giderilememesi halinde, ilke ve politika belirlenmesine yönelik işlem tesis edilmesi gereken genel nitelikli konularda TOBB tarafından Müsteşarlığımızdan görüş alınması da mümkündür. Bu itibarla, giderilemeyen tereddütlü durumlar dışında, yalnızca belgeleri tamamlanmış ve mevzuatta aranılan şartları taşıyan başvurular TOBB tarafından Müsteşarlığımıza iletilecektir.
 6. Yukarıda bahsedilen süreçte yer alan tüm başvurular ilgili Oda ve/veya TOBB tarafından değerlendirilecek olup, başvuruların değerlendirilmesi amacıyla ilgililer tarafından Müsteşarlığımıza iletilen münferit bilgi ve belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar

 

 1. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sigorta acenteliği faaliyetinde bulunacak olan bankalar; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarıdır. Bu kapsamda yer alan bankalar için Levha kayıt şartı bulunmamaktadır.
 2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlar; kuruluş kanunuyla bizzat sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardır. Bu kurum/kuruluşlar için Levha kayıt şartı bulunmamaktadır. Bu kapsamda yer alan kurum/kuruluşlardan bazıları şunlardır; 1581 sayılı Kanun kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri, 6964 sayılı Kanun kapsamında Ziraat Odaları, 6475 sayılı Kanun kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi.
 3. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ise özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar kapsamına girmemektedir. Bu kuruluşlarca sigorta acenteliği faaliyetinde bulunulabilmesini teminen ayrı bir tüzel kişi sigorta acentesi (A.Ş., Ltd. vb.)  kurulması gerekmektedir. Kurulacak olan acentede, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikler aranacaktır.
 4. Durumu bu hükme uygun olmayanların Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca en geç 22.10.2014 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

 

 1. Vakıf, dernek, kooperatif, birlik vb. kurum/kuruluşlar

 

 1. Vakıf, dernek, kooperatif, birlik vb. kurum/kuruluşların sigorta acenteliği faaliyetinde bulunulabilmesini teminen ayrı bir tüzel kişi sigorta acentesi (A.Ş., Ltd. vb.)  kurması gerekmektedir. Kendi bünyelerinde kurmuş oldukları iktisadi işletme, mevzuatın getirdiği hükme uygun değildir. Kurulacak olan acentede, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır.
 2. Durumu yukarıda bahsedilen hükme uygun olmayanların Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca en geç 22.10.2014 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

 

 1. Öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim sürelerine (Ek:1) ilişkin açıklamalar

 

 1. Sigorta acentelerinde geçirilen mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında TOBB nezdindeki Levha kaydı (yardımcı teknik personel, teknik personel vs.)  ile mesleki deneyimi tevsik eden belgeler esas alınır.
 2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar için mesleki deneyim süresinin hesabında teknik personel eğitimi sertifikasının alındığı/teknik personel yeterlilik sınavının kazanıldığı tarih esas alınacaktır. Bunun yanı sıra, bu deneyim sürelerinin tevsik edilmesi için mesleki deneyim süresinin geçirildiği kurum/kuruluşlardan alınacak görev tanımını (unvan, yetki ve sorumlulukları) gösteren ayrıntılı bilgi ve belgeler ile gerektiğinde TOBB tarafından istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır.
 3. Bunun dışında kalan sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşlardaki mesleki deneyim sürelerinin tevsik edilmesi için mesleki deneyim süresinin geçirildiği kurum/kuruluşlardan alınacak görev tanımını (unvan, yetki ve sorumlulukları) gösteren ayrıntılı bilgi ve belgeler ile gerektiğinde TOBB tarafından istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır. Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümleri; yangın, mühendislik, reasürans gibi teknik birimlerdir. İdari ve mali işlerle ilgili birimler bu kapsamda değerlendirilmez.
 4. Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler, SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavını kazanmaları halinde teknik personel olarak kabul edilir. Gerçek kişi sigorta acentesi veya tüzel kişi sigorta acentesi müdürü olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresinin hesabında, bireysel emeklilik aracılığında geçirilen süreler de dikkate alınır.  
 5. Sigortacılıkla ilgili bölümler; sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir. Bahsedilen bölümler dışında kalan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sigortacılık bölümüne eşdeğer/denk görülen bölümler de bu kapsamda değerlendirilir. Yurtdışındaki öğrenim düzeylerinin de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 6. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları, sigortacılık branş bölümleri olan okullardır.
 7. Kamu istihdam programları kapsamında teknik personele ilişkin mesleki deneyim süresinin değerlendirilebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen meslek edindirme faaliyetleri kapsamındaki teknik personel kurs ve stajının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Kamu istihdam programının başarıyla tamamlandığına ilişkin bilgi ve belgeler, başvuru esnasında ilgili Oda tarafından incelenecektir.
 8. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, gerçek kişi sigorta acentesi ve/veya tüzel kişi sigorta acentesinde müdür olarak Levha kaydı bulunup da hakkında meslekten çıkarma kararı verilmesi dışındaki sebeplerle Levha kaydı silinen ve Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlarda, öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim sürelerine ilişkin şartlar aranmaz. Teknik personel için de aynı kurallar uygulanır.

 

 1. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür

 

5.1. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür yalnızca bir acentede çalışabilir ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez. Ancak, bir kişinin birden fazla acentenin her birinin en az %51 hissesine sahip olduğu durumda, bu acentelerin tamamında tek bir müdür görev yapabilir.

5.2. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdürün ikametgâhı, merkez ve/veya şubenin bulunduğu il sınırları içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir.

5.3. Tüzel kişi sigorta acentelerinde müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir. Acente Levha bilgilerine kayıtlı birden fazla müdür olması da bu gerekliliği karşılamaktadır.

5.4. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce tüzel kişi acentelerde tedviren müdür olarak atananlar, 22.10.2014 tarihine kadar bu görevi ifa edebilirler. Sürenin sonunda ise Yönetmelikte aranılan şartlara uygun olarak müdür atanması gerekmektedir.

5.5. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür için gerekli bilgi ve belgeler başvuru esnasında ilgili Odaya teslim edilir. Yardımcı teknik personel başvurusunda, SEGEM tarafından verilen teknik personel eğitimi sertifikası/teknik personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair belge ile mesleki deneyime ilişkin belgeler hariç olmak üzere teknik personel için aranılan bilgi ve belgeler aranır. Yardımcı teknik personele, teknik personel unvanını kazandığında ilgili Oda tarafından kimlik verilir.

5.6. Teknik personel ve müdür için SEGEM tarafından verilen teknik personel eğitimi sertifikası (sigorta acenteleri ve/veya banka ve özel kurumlar teknik personel eğitimi sertifikası)/teknik personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair belge de başvuru esnasında aranacaktır. Mevcut durumda Levhaya kayıtlı olan ancak teknik personel eğitim sertifikası bulunmayanların ise 22.10.2014 tarihine kadar teknik personel eğitimi sertifikası (sigorta acenteleri ve/veya banka ve özel kurumlar teknik personel eğitimi sertifikası)/teknik personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair belgeyi ilgili Odaya iletmesi gerekmektedir.

 

 1. Tüzel kişi acenteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar hakkında açıklama

 

 1.  Tüzel kişi şirket (A.Ş., Ltd. vs.) müdürlerinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.
 2. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yalnızca anonim şirketler için Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince anonim şirket yönetim kurulunun temsil yetkisini müdür olarak üçüncü kişiye devrettiği hallerde, temsil yetkisini haiz olan yönetim kurulu üyesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranacaktır. Temsil yetkisini haiz olmayan diğer yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir şart aranmaz.

 

 

 

 1. Şube

 

 1. Acentelerin teşkilatlanması, merkez ile merkeze bağlı şubeler şeklinde olabilir.
 2. Mevcut durumda Levhaya kayıtlı bir gerçek veya tüzel kişi acentenin başka bir acentenin şubesi olması mümkün değildir. Ancak, acente olarak faaliyetini sona erdiren kişi Levha kaydını sildirdikten sonra başka bir acentenin şubesinde duruma göre teknik personel veya müdür olarak görev alabilir.
 3. Şubenin aracılık faaliyeti, merkezin yetkisi ile sınırlı olacaktır.
 4. Acente şubelerinde aracılık faaliyetini (pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemleri) yürütmek için en az bir teknik personel bulundurulmalıdır. Şubelerde çalışacak teknik personele ilişkin bilgi ve belgeler, başvuru esnasında ilgili Odaya teslim edilir.

7.5. Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla, birden fazla acente aynı mekânda faaliyet gösterebilir. Ancak, acente şubelerinin başka bir acentenin merkezi veya şubesiyle aynı mekânda faaliyet göstermesi mümkün değildir.

 

 1. İş paylaşımı

 

 1. Sigorta acentelerinin doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, her ne ad altında olursa olsun (ikili sözleşme, üçlü sözleşme, alt acentelik, tali acentelik, bağlı acentelik, acenteler arası işbirliği v.b.) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkinin verilmediği yapılanmalar çerçevesinde iş paylaşımında bulunulması mümkün değildir.
 2. Yalnızca yetkili olunan sigorta şirketi adına aracılık faaliyetinde bulunulması ve dürüstlük kuralları çerçevesinde, acenteler arası iş paylaşımı mümkündür.
 3. Yapılan işbirliğinde, sigortalının mağdur olmaması için sigorta poliçesinin başka bir sigorta acentesinden düzenlendiğine dair sigorta ettirene bilgi verilmesi ve sigorta sözleşmesi akdeden tarafından tanzim edilen prim tahsilat makbuzunun sigorta ettirene teslim edilmesi gereklidir.
 4. Bu çerçevede, sigorta şirketlerinin de sistemlerini yalnızca kendi acenteleri tarafından poliçe düzenlenebilecek biçimde ve kendi acentesi olmayanları önleyecek biçimde ayarlamaları, şifre verilmesi vb. yöntemlerle sigorta şirketinden acentelik yetkisi alınmadan acentelik yapılmasını önlemeleri gerekmektedir.

 

 1. Acentelik sözleşmeleri

 

 1. Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sigorta şirketleriyle acenteler arasında sözleşmeyle düzenlenmesi gereken asgari başlıklar belirlenmiştir. Bahsedilen başlıkların içeriği sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflarca belirlenecektir.
 2. Acentelik sözleşmelerinin olabildiğince net, açık ve somut hükümler içerecek biçimde düzenlenmesi, sözleşme hükümleri ile tarafların menfaatlerini etkileyen değişikliklerde taraflara yeterli bilgi verilmesi, değişikliklere uyum konusunda yeterli süre ve imkân sağlanması, sektöre olan güveni zedeleyecek nitelikte keyfi uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. 
 3. Acentelik sözleşmelerinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan hususların uygulanmasına ilişkin açıklayıcı hükümlerin yanı sıra, tarafların ilgili mevzuatta yer alan hak ve yükümlülüklerine de yer verilmesi (Örneğin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Ücrete hak kazandıran işlemler” başlıklı 113 üncü maddesi, “Denkleştirme istemi” başlıklı 122 nci maddesi ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü maddesinin portföy hakkına ilişkin 15 ve 16 ncı fıkraları) tavsiye edilmektedir. Yönetmeliğin zorunlu hükmü olmamakla birlikte, gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtilaflara engel olunması amacıyla, yukarıda bahsedilen hususların çerçevesinin belirlenmesinde, uluslararası uygulamaların da göz önünde bulundurulması yararlı görülmektedir.
 4. Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen unsurları içermeyen veya sözleşme içeriği ilgili mevzuata uygun olmayan mevcut acentelik sözleşmelerinin en geç 22.10.2014 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

 

 1. Poliçelerin düzenlenmesine ilişkin bilgiler

 

 1.  Acentelerin, teknik personeli vasıtasıyla, acentelik yaptıkları fiziki mekânın dışında da (taşınabilir bilgisayarlarla yapılan işlemlerde de dâhildir) aracılık faaliyetinde bulunmaları mümkündür.
 2.  Acentelik faaliyetinin yürütüleceği gerek fiziki mekân ve gerekse bu mekân dışındaki aracılık faaliyetlerinde işlemlerin mutlaka teknik personel tarafından yapılması; ayrıca, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemler kapsamında sigorta şirketleriyle kuracakları internet servisi uygulamalarında, sigorta havuzları ya da bilgi ve gözetim merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütecekleri işlemlerin Levha bilgilerinde kayıtlı statik IP (statik internet protokolü adresi) numarası/ları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yardımcı teknik personel için, yalnızca sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlık işlemlerinde bulunmasına uygun altyapı hazırlanır.
 3.  Sigorta şirketlerince tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerle yapılacak işlemlerin ilgili acentelerin Levhada kayıtlı bulunan statik IP numaralarıyla eşleştirilmek suretiyle bu numaralar üzerinden gerçekleştirilmesi; ayrıca Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt numarası veya Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde yer alması gerekmektedir.
 4. Sigorta acenteleri tarafından sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve diğer aracılık faaliyetleri için kullanılan tüm bilişim programları asgari fiziki şartlar kapsamında tetkike tabidir.

 

 1. Başka faaliyet yasağı

 

 1. Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışında yer alan başka bir işle iştigal edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 2. Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta ettiren ile akdedilen bir sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez.
 3. Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik Ek:2’de yer alan taahhütname alınacak kişiler, taahhütnamede belirtilenler dışında başka bir alanda faaliyet gösterebilir. Ancak, bu faaliyetlerin sigorta acenteliği faaliyetinin gerektirdiği iş akış sürecini aksatmayacak şekilde olması gerekmektedir.

 

 1. Sigorta acenteleri tarafından mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

 

 1. Sigorta acenteleri tarafından mesafeli olarak aracılık edilen sigorta sözleşmelerine, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 2. Çağrı merkezlerinin Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyetinde bulunan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar da dâhil olmak üzere sigorta acenteleri tarafından işletilmesi gerekmektedir.
 3. Çağrı merkezleri aracılığıyla sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca teknik personel tarafından yapılması esastır. Yardımcı teknik personel, yalnızca sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlığı yapabilir.

 

 1. Teknik Personel Kimliği

 

 1. Teknik personel kimliği, uygunluk belgesi başvurusunda bulunulan Odalarca TOBB tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde verilecektir.
 2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar için kimlik, TOBB tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde verilecektir.

 

 1. Kayıt tutma usulleri

 

 1. Acenteler tarafından tahsil edilen primlerin çalışılan şirketler bazında ayrı kayıtlarda takip edilmesi gerekmektedir. Acenteler tarafından bu konuda gerekli alt yapı hazırlanacak ve denetime hazır tutulacaktır.
 2. Mevcut Sigortacılık mevzuatında rejistro defteri (üretim takip defteri) ve tahsilat defterlerinin tutulması için bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 3. Sigorta acentelerinin birden fazla sigorta şirketi ile çalışabildikleri ve birden fazla branşta faaliyet gösterdikleri dikkate alınarak; yapılan işlemlerin (poliçe tanzimi ve prim üretimi, poliçe veya prim iptali, tahsilat, sigorta şirketine veya sigorta ettirene ödeme v.s.) tamamının, işlemi gerçekleştiren ve ilk işlem ile düzeltme/değiştirme/silme işlemleri tarih ve zamanı itibariyle ilgili sigorta şirketlerinin ya da acentelerin kendilerinin bilgi işlem sistemleri üzerinden takip edilebiliyor olması gerekir.

 

 1.  Faaliyetin geçici olarak durdurulması ile uygunluk belgesinin iptali

 

 1. Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilenlerin faaliyetinin geçici olarak durdurulması veya faaliyetin geçici olarak durdurulması sonrasında faaliyete başlangıcı takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde uygunluk belgesinin Müsteşarlıkça iptali düzenlenmiştir.
 2. Bu maddenin birinci fıkrasındaki süreç, teknik personel için de geçerli olduğundan, sigorta acentesi ile teknik personel arasında düzenlenen iş sözleşmelerinde mevzuata aykırı fiiller, sözleşmenin taraflarının hak ve menfaatlerini tehlikeye atabilecek davranışlar ile mevzuata aykırılığın sonuçlarına da yer verilmesi yararlı olacaktır.  

 

 1. Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler
 1. 2008/29, 2008/38, 2009/25, 2009/30, 2010/31, 2010/34, 2010/35, 2010/36, 2010/41, 2011/4 ve 2013/3 sayılı Sektör Duyuruları ile 2008/10, 2008/15, 2008/18 ve 2009/9 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim