Konya19 °C
221 52 52

10.06.2008 TARİHLİ VE 2008-18 SAYİLİ GENELGE

Yazı Boyutu :

Hazine Müsteşarlığından                                                                                         10.06.2008

 

 

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE, ACENTELERİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT MÜRACAATLARINDA, ACENTELER, TOBB VE ODALARCA İZLENECEK YOLA İLİŞKİN

GENELGE II

(2008-18)

 

 

14 Nisan 2008 tarihinden önce ve sonra tesis edilen acentelerin başvuruları

a) 14 Nisan 2008 tarihi itibariyle faal olan acentelerden 14 Haziran 2008 tarihine kadar www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinde yer alan yazılım programı vasıtasıyla uygunluk belgesi için başvuruda bulunmuş olan acenteler gerekli prosedür tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebilirler.

b) Aynı şekilde, 14 Nisan 2008 tarihinden sonra tesis edilmiş bulunan yeni acentelikler de, TOBB tarafından yapılacak duyuru çerçevesinde başvuruda bulunmuş olmaları kaydıyla gerekli prosedür tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

c) Başvuruda bulunan hem eski hem de yeni acentelerle ilgili işlem prosedürünün tamamlanmasından sonra, yeni bir duyuru ile izlenecek yol hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

d) Müracaatlar ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili olarak dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biri 14 Haziran 2008 tarihidir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, bu tarihten sonra Levhaya kayıt olunmadan acentelik yapılması mümkün değildir. Ancak, başvurularda ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle, 14 Haziran 2008 akşamına kadar müracaat etmiş bulunanlar için, yalnızca işlem prosedürünün tamamlanması amacıyla ve sektörel faaliyetlerin aksamaması için yukarıda belirtilen faaliyete devam hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, bu acenteliklerin eksik evraklarını bir an önce tamamlamaları gerekmektedir.

 

Eğitim şartı

14.04.2008 tarihi itibariyle faal olan sigorta acenteleri ile yönetici ve teknik personelinde, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Yönetmeliğin 4.maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen öğrenim şartı aranılmaz. Ancak, bu kişiler 31.12.2009 tarihine kadar Yönetmeliğin 19.maddesinde belirtilen eğitimi almak zorundadır.

 

Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olan acenteler

14.04.2008 tarihi itibariyle, geçmiş uygulamalar çerçevesinde Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olan acentelerin en geç yıl sonuna kadar Ticaret Siciline kaydolmaları şartı ile müracaatları kabul edilecektir.

 

Ticaret sicil kaydı bulunmayanlar

14.04.2008 tarihi itibarı ile en az bir sigorta poliçesine aracılık ettiklerini somut bir belge ile kanıtlayan ve bu durumu ilgili sigorta şirketlerinin Genel Müdürlerine tasdikletenler, yıl sonuna kadar sigorta acentesi olarak ticaret siciline kaydolmaları veya bir acente nezdinde kadrolu olarak göreve başlamaları şartıyla acente veya teknik personel olarak kaydedilebilecektir.

 

Özel kanunla kurulmuş ve sigorta acenteliği yapma yetkisi verilen kurumlar

Finansman, leasing ve  finansal kiralama şirketleri, Tarım Kredi Koop., T.Ziraat Odaları Birliği, Oyak vb. özel kanunla kurulmuş kurumlar için, Levha kayıt şartı bulunmamaktadır. Bu kurumlar; yıl sonuna kadar Yönetmeliğin 6.maddesinin birinci fıkrası uyarınca, sigorta acenteliği yapılan bölümü belirlemek, ayrıca, sigorta işlemlerinden sorumlu olarak en az bir olmak üzere belirleyeceği yeter sayıdaki teknik personelini TOBB’a bildirmek zorundadır.

 

Vakıflar

a) Sahibi Vakıf olan sigorta acentelerine ilişkin uygunluk belgesi başvurularında bu Vakıfların yalnızca ticari işletmeyi kurma kararının bir örneğini teslim etmeleri yeterlidir.

b) Ortağı Vakıf olan tüzel kişi sigorta acentelerine ilişkin başvurularda ise Vakfın bu ticari işletmeye ortak olma kararının bir örneğini teslim etmeleri yeterlidir. Bu nitelikteki acentelerin diğer ortakları ise gerekli bütün belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

c) Sahibi veya Ortağı Vakıf olan sigorta acentelerin müdür, yönetici ve teknik personelinden vakıf yöneticisi olmayanlar gerekli tüm belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

 

Denetçilerin durumu

Türk Ticaret Kanun hükümlerine göre, atanmış denetçiler esasen şirket organı olup bununla ilgili hizmetin dışarıdan alınması mümkün değildir. Söz konusu  kişiler için istenilen belgeler verilmek zorundadır.

 

Gerçek kişi acentelerin şube açması

Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerçek kişi acenteler de şube açabilirler.

 

Yetkili acentelerin unvanında Acentelik dışında faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran ifadeler bulunması

Yetkili acentelerin faaliyet konusunun münhasıran acentelik olması, unvanlarında acentelik veya aracılık ifadesinin bulunması şarttır. Unvanında acenteliğin yanı sıra başkaca faaliyet gösterdiği izlenimi bulunanlar, unvanı kullanmaya devam etmek istemeleri halinde, Müsteşarlığa bildirimde bulunarak uygun görüş almak zorundadırlar.

                                                                                                                                    

Başka faaliyet yasağı

a)Gerçek veya tüzel kişi yetkili acentelerin başka faaliyet yasağı yalnızca acentelik faaliyeti yürüten ticari işletmeleri ile sınırlıdır.

b)Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin ortak veya yetkilileri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik Ek:1’de yer alan taahhütnamede belirtilenler dışında, ayrı bir ticari işletme kurarak başka bir alanda faaliyet gösterebilirler veya bir başka şirkette ortak veya yetkili olabilirler.

 

Münhasıran sigorta acenteliği yapmak ifadesi

Buradan amaç, yetkili acentelerin sicil kayıtlarında acentelik dışında faaliyetin yer almamasıdır. Dolayısıyla, ana sözleşmelerinde “münhasıran” kelimesinin bulunmasına gerek yoktur.

 

Ticaret Sicilindeki Kaydını Terk Eden Gerçek Kişi Sigorta Acentelerinin Durumu

14.04.2008 tarihi itibariyle faal olan gerçek kişi sigorta acentelerinden, Ticaret Sicilindeki kaydını terk edenler, eğitim ve iki yıllık mesleki deneyim şartı aranmaksızın ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımaları halinde;

a) Bir tüzel kişi sigorta acentesinde müdür olabilirler,

b) Yeniden ticaret siciline tescil olarak gerçek kişi sigorta acenteliği yapabilirler.

 

Diploma asıllarını bulamayanlar

14 Nisan 2008 tarihi itibariyle faal olan acentelerde, diploma ibrazı istenilen personelinin diploma asıllarının bulunmaması halinde çıkış belgesi, bu da yoksa beyan yeterlidir.

Çalıştığı Ticari İşletmeden Ayrılan Şirket Müdürü ve Teknik Personelin Durumu

14.04.2008 tarihi itibariyle faal olan sigorta acenteleri ile yönetici ve teknik personeli, bu ticari işletmeden ayrılmaları halinde, eğitim ve iki yıllık mesleki deneyim şartı aranmaksızın bir başka sigorta acentesinde aynı göreve başlayabilirler.

 

Sigorta Acentesi Ortaklarının Durumu

Aynı zamanda yönetici veya teknik personel sıfatını haiz sigorta acentesi ortaklarından SSK kaydı belgesi talep edilmez.

 

 

Acentelerden imza sirkülerinin talep edilmesi

Uygunluk belgesi başvuruları esnasında ilgili Odalarca gerek görülen imza sirkülerinin, kontrol amacıyla diğer evraka ilave olarak Odalara teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Tüzel kişi acentenin ortağının yabancı uyruklu olması

a) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortak için T.C. kimlik numarası yerine Pasaport numarasının esas alınması ve gerekli diğer belgelerin Türkiye’den temin edilememesi halinde kişinin kendisince ilgili ülkeden temini,

b) Tüzel kişi ortak için gerekli belgelerin Türkiye’den temin edilememesi halinde ticari işletme tarafından ilgili  ülkeden temin edilerek Odaya teslim edilmesi,

gerekmektedir.

 

Tüzel kişi acente ortaklarından birinin konkordato ilan etmesi

Acente ortaklarından birisinin, bir başka şirket ortaklığı nedeniyle konkordato ilan etmiş olması bu şahsın uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt olması için engeldir. Bu şahsın ortaklığa devamı süresince acentenin uygunluk belgesi alması mümkün değildir.

 

Bireysel Emeklilik Aracıları

Yalnızca bireysel emeklilik şirketinin aracılık işlemlerini yürüten acentelerin, hayat branşından poliçe satmak istemeleri halinde, uygunluk belgesi ve Levha kaydı için gerekli başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Ortaklardan birinin bulunamaması

Ortaklardan birinin bulunamaması nedeniyle eksik kalan belgeler ile kayıt yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Adi Şirket (Adi Ortaklık / Yalın Ortaklık) Sigorta Acentelerinin Durumu

a) Adi şirket  (Adi Ortaklık / Yalın Ortaklık) sigorta acentelerinin uygunluk belgesi başvurularında her bir ortak ayrı ayrı gerçek kişi sigorta acentesi olarak girilecektir.

b) Adi şirket ortaklarının her biri ayrı ayrı gerçek kişi sigorta acentesi şartlarını haiz olmak zorundadırlar.

c) Gerçek kişi sigorta acentelerine tanınan bütün hak, muafiyet ve yükümlülükler adi şirket sigorta acentesi ortakları için de geçerlidir.

 

Yetkili Acente – Sınırlı Yetkili Acente tanımı

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Kanunda esas itibariyle iki tür acentelik mevcuttur. Bunlardan biri yalnızca zorunlu sigortalar ve hayat sigortaları ile sınırlı olmak üzere yetki verilen acenteler, diğeri ise tüm sigortalar için yetki verilen acentelerdir. Sınırlı yetki verilen acenteler için başka işle iştigal etme yasağı yoktur. Ayrıca, bunların doğrudan sigorta şirketlerine veya yetkili bir başka acenteye bağlı olarak çalışmaları mümkündür. Bununla birlikte, bu acentelerin zorunlu sigortalar ve hayat sigortaları dışında iş yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim